BabyPrestige®BabyPrestige® – luxusní a stylový dětský nábytek a doplňky pro děti

0 položek

Vítejte v našem obchodě pro děti a maminky!

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů


Zásady ochrany a zpracování osobních údajů
 

Společnost BabyPrestige stores, s.r.o., IČ: 06984291, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 292551, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „Společnost“), která při své činnosti jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), tímto v návaznosti na čl. 13 GDPR informuje své zákazníky jako subjekty osobních údajů o následujících zásadách ochrany a zpracování osobních údajů.
 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Společnost zpracovává následující osobní údaje svých smluvních partnerů (zákazníků):

 • identifikační údaje, tj. zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
 • kontaktní údaje, tj. zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, fakturační adresa;
 • údaje o Vašich objednávkách, tj. zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany Společnosti zpracovávány.
 

2. Za jakými účely osobní údaje zpracováváme

Společnost v souvislosti s poskytováním svých služeb, tj. provozováním maloobchodu zaměřeného na prodej prestižního dětského nábytku a výrobků pro děti světových značek, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, Vaše osobní údaje k těmto účelům:

 • kontaktování a poskytnutí informací, o které požádáte (využíváno, jméno, příjmení, e-mailová adresa);
 • plnění smluvní povinnosti Společnosti (využíváno jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo pro dopravce)
 • vedení databáze pro přímý marketing (uvedeno jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa);
   

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Nákup zboží

Při nákupu zboží v naší kamenné prodejně je zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Společností nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (například pro vystavení dokladu za úhradu zálohy na kupní cenu).

V případě vzniku smluvního vztahu nákupem zboží může Společnost svým zákazníkům zasílat obchodní sdělení (newsletter) související s nabízeným zbožím z důvodu realizace oprávněných zájmů Společnosti podobě omezeného přímého marketingu. Společnost nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

Identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách uchovává Společnost na základě oprávněného zájmu za účelem ochrany práv Společnosti, zejména pro možnost uplatnění právních nároků ze strany Společnosti vůči zákazníkovi.
 

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží.

Identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách, zpracovávané za účelem ochrany práv Společnosti, budou zpracovávány po dobu trvání nejdelší možné promlčecí doby týkající se nároků ze smluvního vztahu.

Ze zákona Společnost následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech, a to po dobu nejvýše 10 let od vydání dokladů k Vaší objednávce

V případě zasílání obchodních sdělení jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 7 let. Poté Společnost požádá o udělení souhlasu s jejich zasíláním.

Jakmile pomine účel zpracování či Společnost již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Společnost osobní údaje vymaže.

 

5. Další informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, a to zejména:

 • subjektům, kteří poskytují Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, zejména AKADEMIE SERVIS s.r.o., se sídlem: Majakovského 289, 362 35 Horní Blatná, IČO: 27991831;
 • subjektům poskytujícím zákazníkovi přepravní služby v případě nákupu v e-shopu, zejména Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, Geis Parcel CZ s.r.o., se sídlem Zemská 211/I, 33701 Ejpovice, info@geisparcel.cz, www.baliky.cz, ICO: 63077051, Geis CZ s.r.o se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, ICO: 44567359;
 • subjektům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby za zboží, především v souvislosti s platbou kartou, zejména EVO Payments International s.r.o. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Prague 4, www.REVOpayments.cz , IČO:03802205;

 

6. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

a) právo získat od Společnosti potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup;
b) právo, aby Společnost bez zbytečného opravila nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
c) právo, aby Společnost vymazala osobní údaje, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání (je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu), vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
d) právo, aby Společnost omezila zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, pokud Společnost již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů;
e) právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce, je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů. Souhlas může subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Společnosti. Odvoláním souhlasu subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním;
f) právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, pro účely přímého marketingu anebo pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účel;
h) právo na přenositelnost osobních údajů za podmínek čl. 20 GDPR.

 

7. Účinnost

Tyto zásady jsou účinné ode dne 25.5.2018.